Director de instituto

He tingut la sort de gaudir de experiència portada a terme per COOL IS BEST … amb un grup classe de 1r  d’ESO de l’ institut….

La valoració d’aquestes sessions va ser molt positiva tan a nivell grupal com individual. S’han observat canvis importants en la dinàmica del grup classe, caldria tornar a seguir en aquesta línia i mantenir les sessions setmanals.